แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

8/11/2560 15:27:13

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

18/10/2561 15:46:35

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ

25/9/2560 11:43:10
pdf

การประเมินค่าเป้าหมายของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน.pdf

22/9/2560 14:56:06
pdf

จำนวน นศ.ต่างชาติและชาวต่างชาติ.pdf

27/4/2561 14:33:57
pdf

ชาวต่างชาติเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

30/4/2561 13:52:34
pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ ปี 60.pdf

25/9/2560 11:56:34
pdf

ร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 12 (2560-2564).pdf

25/11/2559 15:59:38