: นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง

15/6/2559 10:08:53

Web_images

22/12/2559 14:02:16

การประกันคุณภาพการศึกษา

26/12/2559 10:04:06

ขั้นตอนขอใช้บริการ

15/9/2560 16:37:14

โครงการ

9/1/2557 15:05:05

จดหมายข่าว: นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา

9/1/2557 15:05:06

ด้านการเงิน: นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง

9/1/2557 15:05:24

ด้านพัสดุ : นางสาวสาวิตรี นารี

9/1/2557 15:05:23

แบบประเมิน

17/2/2559 10:11:29

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ 2559

5/8/2559 8:40:49

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ปีงบประมาณ 2560)

28/11/2559 10:48:19

ประชุมประจำเดือนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ปีงบประมาณ 2559)

28/11/2559 10:47:13

ผลการให้คะแนนกิจกรรม 5 ส

9/1/2557 15:05:26

ผลการอบรม ศึกษาดูงาน งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

10/10/2561 9:33:07

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/11/2560 15:26:00

แผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2561

26/4/2561 15:35:12

รายงานผลโครงการ

16/2/2559 14:06:12

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

11/9/2562 10:29:05

เอกสารประกอบการรายงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1/9/2560 15:41:22

เอกสารประกอบการรายงานแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559

1/9/2560 14:39:03

เอกสารประกอบรายงานแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมา 2560

22/2/2561 10:08:06

เอกสารเผยแพร่

7/9/2560 17:06:25
pdf

สรุปโครงการKMกลยุทธ์บริการด้วยหัวใจ.pdf

11/1/2562 9:52:48