ประวัติความเป็นมา

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 เพื่อให้การดำเนินงานกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เติบโตมั่นคงยั่งยืน ตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย  อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี  การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  จึงต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ (Zoning)  โดยจัดพื้นที่ในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเป็นขนบธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา  และความภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง มีแบบแผนและเอกลักษณ์  ประกอบด้วยศาสนา  ภาษา  วรรณกรรม  จิตรกรรม  ศิลปกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  หัตถกรรม  โบราณวัตถุ  ผ้าและการแต่งกายแบบไทย  นาฏศิลป์  ดนตรี  ขนบธรรมเนียมประเพณี  กีฬาและการละเล่นไทยที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม  ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางปัญญา  พัฒนาทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เจริญก้าวหน้า  การอนุรักษ์หวงแหนเป็นสิ่งดีงาม และต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า การมีวิสัยทัศน์และการอนุรักษ์ให้ถูกต้องตามแบบแผนที่ชัดเจน  การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ ช่วยปลูกจิตสำนุกให้คนไทยธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ของไทยให้คงอยู่สืบไป